ساعت کاری 14:00-08:00

خراسان جنوبی، قائن …

056-32567001

خدمات ما در شرکت تعاونی خاک رویان قهستان

کارشناسان ما در شرکت خاک رویان اماده ارائه هرگونه خدمات فنی و مهندسی در سه بخش زعفران,زرشک وعناب می باشند.

عناب

عناب

ارائه نکات فنی در مورد محصول عناب شامل کاشت,داشت و برداشت

زرشک

زرشک

ارائه نکات فنی درمورد محصول زرشک شامل کاشت,داشت و برداشت

گل زعفران

زعفران

ارائه نکات فنی در مورد محصول زعفران شامل کاشت,داشت و برداشت